OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také "VOP") upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Mgr. Pavol Kačmarčík - FlórKa, Turany nad Ondavou 134, 090 33 Turany nad Ondavou, Slovensko, IČO: 46 723 145, jako prodávající (dále také jako "prodávající" nebo "Mgr. Pavol Kačmarčík - FlórKa") a na straně druhé je kupující ( dále jen "kupující"). 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 40/1964 Sb., občanský zákoník, jakož i se souvisejícími předpisy.

Podnikatelem se rozumí osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, nebo osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů nebo osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Podnikatelem se také pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Pokud uvede Kupující v objednávce své identifikační číslo (IČO), potom bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, včetně účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, dostane Kupující formou emailu nebo v tištěné podobě při dodání předmětu smlouvy.

II. Kupní smlouva

Uzavření kupní smlouvy

Pokud je kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Pokud je kupující podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem. Za případné chyby při přenesení dat prodávající nenese zodpovědnost. Smlouva je uzavírána v slovenském jazyce.

Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu předá předmět koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo předmětu koupě, a proto se kupující stane vlastníkem až po úplném zaplacení kupní ceny. Prodávající kupujícímu předá předmět koupě, i doklady, které se k němu vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k předmětu koupě v souladu se smlouvou. Prodávající splní povinnost předat věc Kupujícímu, pokud mu umožní nakládat s předmětem koupě v místě plnění a včas mu to oznámí. Pokud má prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu - podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající předá kupujícímu - spotřebiteli až, když mu věc předá dopravce.

Prodávající předá kupujícímu předmět koupě v sjednaném množství, jakosti a provedení. Pokud není sjednáno, jak má být předmět koupě zabalen, prodávající předmět koupě zabalí podle zvyklostí; pokud nejsou zvyklosti, pak způsobem potřebným pro uchování předmětu koupě a její ochranu. Stejným způsobem pořídí prodávající předmět koupě pro přepravu.

III. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím, marketingových akcí prodávajícího (a těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího na základě tohoto prověření tak může být ze strany prodávajícího provedena Kupujícímu speciální nabídka. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě a podobně s výjimkou uvedenou níže a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcí. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektově údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akci prodávajícího, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího jsou shromažďovány, zpracovávány a archivovány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 122/2013 CFU, o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození, a / nebo rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, podpis případně biometrický podpis. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracovávání těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účely prodávajícího (zejména pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, sms) a za účelem prověření jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Mgr. Pavol Kačmarčík - FlórKa, Turany nad Ondavou 134, 090 33 Turany nad Ondavou, Slovensko. Kupující bere na vědomí, že svoje údaje poskytnuté Prodávajícímu pro marketingové účely poskytuje dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů údělných pro marketingové účely je platný pro období 5 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Kupujícím.

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis, zda biometrický podpis. Všechny takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 122/2013 CFU, o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění chybného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "Cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti v souladu s ustanovením směrnice 95/46 / ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace které se ukládají do koncového zařízení, které používají, Prodávající pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, například tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení. Prodávající si vyhrazuje právo využívat anonymizované data o aktivitě uživatelů webových aplikací ke zlepšování svých služeb.

IV. ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH, příp. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod., které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího. Cena za přepravu závisí na počtu objednaných produktů, resp. od váhy v kg. Ceny jsou vždy aktuální přepočítávány v nákupním košíku eshopu, resp. v jednom z procesů objednávky. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

V. Objednávání zboží

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti. Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., Nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovém postupu bude kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

VI. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, kterým je spotřebitel

Ve smyslu ustanovení § 7 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (zákon č. 102/2014 Sb.) Má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě odeslán dopis o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Toto právo má kupující iv případě, pokud si zboží objednané prostřednictvím internetu vyzvedl osobně v prostorách výdejního místa prodávajícího. Odstoupení a zboží zasílejte na adresu: Mgr. Pavol Kačmarčík, Turany nad Ondavou 134, 090 33 Turany nad Ondavou, Slovensko.

Zboží je povinen kupující spotřebitel vrátit nejpozději do 14 dnů od dne odstoupení od smlouvy úplný, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čistý, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě odstoupení od smlouvy do 14 dní kupujícím, kterým je spotřebitel, musí odstoupení od smlouvy spotřebitel zaslat na e-mailovou adresu nebo poštou prodávajícího. Pokud se jedná o spotřební zboží (např. Drogistické výrobky apod.), Pak je možné od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Peníze za vrácené zboží je prodávající povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud odstoupí od smlouvy, ponese náklady na vrácení zboží prodávajícímu

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek za odeslání zboží kurýrem nebo, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

V případě, že kupující je podnikatel, se bude postupovat podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

VII. platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

1) platba kartou online

2) na dobírku při doručení zboží (hotovost nebo platbu kartou přebírá od zákazníka přepravce),

3) převodem na účet

4) platba přes PayPal

5) platba hotovostí při osobním odběru

VIII. Dodací podmínky

Způsoby dodání

Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

1) osobní odběr

2) zasílání kurýrem na adresu Kupujícího, kterou zadal v objednávce na florka.cz

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabídnuty podle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží.

IX. Ostatní podmínky

V případě vyzvednutí objednávky, která byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může Prodávající nebo její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti. Pokud je kupujícím právnická osoba, výdej zboží nebo proplacení dobropisu budou umožněno pouze statutárnímu orgánu této právnické osoby, osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem Prodávajícímu a sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dávají však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

X. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy SR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

XI. Závěrečná ustanovení

Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující - spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Slovenská obchodní inspekce nebo spor řešit prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontaktu Prodávajícího pro vyřešení vzniklé situace dříve než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu.

Kontaktní e-mailovou adresou Prodávajícího je: objednavkyflorka@gmail.com

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 08.07. 2020 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.